วิดีทัศน์

อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
ออบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 22) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
E-mail : agricultural_rbru@hotmail.com, โทร. 039-319111 ต่อ 10300, 039-471073
เบอร์โทรศัพท์/แผนที่