ประวัติความเป็นมา

about us

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเริ่มต้นพัฒนามาจากหมวดวิชาเกษตรกรรม เกิดขึ้นพร้อมกับการ ก่อตั้งวิทยาลัยครูจันทบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2515 ในระยะแรกเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและในปี พ.ศ. 2517 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิชาเอกเกษตรศาสตร์เป็นปีแรก

พ.ศ. 2518 ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ยกฐานะจากหมวดวิชา เกษตรกรรม เป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์ และเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ ตามหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ. 2519

พ.ศ. 2530 แยกออกจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์ จัดตั้งเป็นคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม พร้อมกับวิทยาลัยครูอื่นๆ อีก 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยครูจันทรเกษม วิทยาลัยครูเพชรบุรี วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม วิทยาลัยครูอุบลราชธานี และวิทยาลัยครูสงขลา ประกอบด้วย 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร และ ภาควิชาส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร เปิดสอนสาขาวิชาอื่น ๆ นอกจากสาขาวิชาการศึกษา ทั้งระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชื่อคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นคณะเกษตรและอุตสาหกรรม มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะ

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี เปลี่ยนชื่อจากคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการบริหารแบบโปรแกรมวิชา เปิดสอนทั้งหมด 7 โปรแกรมวิชา ทั้งระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ย้ายที่ทำการสำนักงานคณะฯจากอาคารเดิม(อาคาร 21) มาเป็นอาคารหลังใหม่ในปัจจุบัน (อาคาร 22)

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลง พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และวันที่ 14 มิถุนายน 2547 จึงมีประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี จึงได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 เป็นต้นมา

วันที่ 8 มีนาคม 2548 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฏกระทรวง เรื่องการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 จัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ