สถานที่ตั้ง/การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 039- 319111

อาคารฝ่ายเบอร์ภายใน
อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)คณะเทคโนโลยีการเกษตร10300
อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)คณะเทคโนโลยีการเกษตร10305
อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)คณะเทคโนโลยีการเกษตร10306
อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)คณะเทคโนโลยีการเกษตร10307
อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)คณะเทคโนโลยีการเกษตร10308
อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)คณะเทคโนโลยีการเกษตร10309
อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)คณะเทคโนโลยีการเกษตร10310
อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)คณะเทคโนโลยีการเกษตร10311
อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)คณะเทคโนโลยีการเกษตร10312
อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)คณะเทคโนโลยีการเกษตร10313
อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)คณะเทคโนโลยีการเกษตร10314
อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)คณะเทคโนโลยีการเกษตร10320
อาคารวิจัย(โดม)คณะเทคโนโลยีการเกษตร10340
อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)คณะเทคโนโลยีการเกษตร10350
อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคณะเทคโนโลยีการเกษตร10360
อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคณะเทคโนโลยีการเกษตร10370
อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคณะเทคโนโลยีการเกษตร10371
อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)คณะเทคโนโลยีการเกษตร10380
อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)คณะเทคโนโลยีการเกษตร10390
อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)คณะเทคโนโลยีการเกษตร10396
อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)คณะเทคโนโลยีการเกษตร10397
อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)คณะเทคโนโลยีการเกษตร10398
อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)คณะเทคโนโลยีการเกษตร10399
อาคาร 22 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)คณะเทคโนโลยีการเกษตร22200