หลักสูตรที่เปิดสอน

New Event New Event

ระดับการศึกษา

จัดการเรียนการสอน 2 ระดับการศึกษา ดังนี้
ระดับปริญญาตรี วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ใช้อักษรย่อ วท.บ.
ระดับปริญญาโท วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ใช้อักษรย่อ วท.ม.

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ( vdo agricu rbru ชมวีดิโอ )
1.4 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
2.1 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
2.1.1 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2.1.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2.1.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2.1.4 แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร